Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę.

Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2022 r.

Wiemy, jak ważna jest ochrona Twojej prywatności oraz Twoich praw w zakresie ochrony danych. Internet jest bardzo znaczącym medium, jeśli chodzi o przekazywanie danych osobowych, dlatego też grupa lastminute.com i wszystkie firmy należące do grupy („lm group”) zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz ich bezpieczeństwa w celu zagwarantowania bezpiecznej, kontrolowanej i poufnej nawigacji Użytkownikom, którzy odwiedzają i/lub korzystają ze strony internetowej i/lub korzystają z naszej usługi porównywania (dalej: „Użytkownicy”).

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przetwarzamy i ujawniamy dane osobowe w przypadku uzyskania dostępu i korzystania z naszej strony internetowej oraz naszych usług, a w szczególności określa:

1. Kto jest administratorem przetwarzanych danych?

2. Jakie kategorie danych gromadzimy i wykorzystujemy?

3. Dlaczego i jak zbieramy dane?

4. Kto ma dostęp, otrzymuje i wykorzystuje dane i gdzie może to wszystko zrobić?

5. Jak długo przechowujemy dane?

6. Jakie są prawa do ochrony danych i w jaki sposób można z nich korzystać?

7. Dane kontaktowe administratora danych

8. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych

9. Informacje dotyczące plików cookie

10. Informacja o poufności na Facebooku

11. Aktualizacja i poprzednie wersje niniejszej polityki prywatności

 

Niniejszy dokument zawiera również informacje dla Użytkownika o sposobie egzekwowania przysługujących mu praw (w tym prawa do wniesienia sprzeciwu wobec zarządzania danymi). Szczegółowe informacje na temat przysługujących praw i sposobu ich egzekwowania znajdują się w poniższych punktach.

W przypadku, gdy w niniejszej Polityce prywatności pojawia się termin, który nie jest ściśle określony (taki jak „Usługa” lub „Strona internetowa”), przyjmuje się, że definicją tego terminu jest definicja przyjęta w umownych warunkach świadczenia usług przez Spółkę.

 

1. Kto jest administratorem przetwarzanych danych osobowych?

Jak wskazano w Ogólnych warunkach korzystania ze strony internetowej, usługi oferowane za jej pośrednictwem są świadczone przez firmę Blue SAS, która jest właścicielem strony internetowej. W związku z powyższym w przypadku gdy w niniejszej Polityce prywatności pojawią się sformułowania takie jak „Spółka”, „my”, „nasz/a” lub „administrator danych”, będą się one odnosić w szczególności do:

Blue SAS, spółki prawa francuskiego o numerze 490 641 354, z siedzibą pod adresem 75, boulevard Haussmann - 75008 Paryż, Francja, która jest administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z niniejszą Polityką prywatności (zwanej dalej: „Spółką”, „my”, „nasz/a”, „administratorem danych”).

2. Jakie kategorie danych gromadzimy i wykorzystujemy?

W przypadku gdy „Użytkownik” odwiedza stronę internetową i korzysta z usługi porównywania, gromadzone są następujące kategorie danych osobowych:

2.1. Dane osobowe podane przez Użytkownika 

 • Udostępnione nam dane osobowe, w tym informacje zawarte w komentarzach, wiadomościach przesłanych telefonicznie do naszego Centrum Pomocy (jeśli jest ono dostępne) lub za pośrednictwem kanałów społecznościowych.

 • W szczególności:

  • W przypadku gdy Użytkownik nawiązuje z nami kontakt za pośrednictwem Centrum Pomocy  (jeśli jest ono dostępne) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, możemy gromadzić: dane osobowe przekazane przez Użytkownika w chwili, gdy Użytkownik łączy się z nami. Dane te obejmują imię i nazwisko, nazwę użytkownika, numer telefonu oraz adres e-mail. 

  • W przypadku pobierania aplikacji i korzystania z niej: Nie gromadzimy bezpośrednio danych osobowych Użytkownika. Należy jednak mieć na uwadze, że część informacji zostanie udostępniona Facebookowi (punkt 11.2 niniejszej Polityki Prywatności). Instalując naszą aplikację, oświadczasz, że znasz Politykę Prywatności oraz warunki korzystania z aplikacji i że zgadzasz się z ich postanowieniami.

Wymagane dane osobowe, o których mowa powyżej, są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy między nami a Użytkownikiem i umożliwiają nam wypełnienie naszych zobowiązań prawnych z wyjątkiem przypadku, gdy jesteśmy zależni od zgody osoby, której dane te dotyczą, jako podstawy prawnej przetwarzania i dla naszego prawnie uzasadnionego interesu. Bez nich możemy nie być w stanie zapewnić wszystkich usług.

Ważne jest, aby wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe były poprawne i dokładne. Obejmuje to między innymi zapewnienie, że dane kontaktowe, które gromadzimy (w tym adres e-mail), są zawsze poprawne.

 

2.2. Dane osobowe gromadzone automatycznie przez naszą stronę internetową, telefonicznie i/lub przez osoby trzecie

 • Zbieramy informacje dotyczące odwiedzin strony internetowej i korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, takie jak używane przez Użytkownika urządzenie i przeglądarka, adres IP lub nazwy domen komputerów łączących się ze stroną internetową, adresy URI żądań, czas żądania, metoda użyta do złożenia żądania na serwerze, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (zakończono pomyślnie, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i używanego środowiska komputerowego, data i godzina wizyty, czas trwania wizyty, strona odsyłająca i ścieżka nawigacji na stronie internetowej odnosząca się do wizyty i interakcji na samej stronie internetowej, w tym usługi i oferty, którymi Użytkownik jest zainteresowany. Należy pamiętać, że możemy powiązać te informacje z kontem Użytkownika.

Więcej informacji na temat celów, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te informacje, można znaleźć w dziale dotyczącym plików Cookies niniejszej Polityki Prywatności (9. Informacje dotyczące plików cookies). Należy mieć na uwadze, że dane osobowe mogą być również powiązane z plikami cookie, np. w celu umożliwienia przechowywania wyszukiwań dotyczących podróży na koncie osobistym podczas rejestracji w usłudze i/lub zbierania informacji o sposobie korzystania z naszych produktów i usług.

 • Możemy  monitorować połączenia z naszym Centrum pomocy (jeśli jest ono dostępne) w celu kontroli jakości, analizy, szkolenia personelu i/lub w celu ochrony w przypadku sporów prawnych. Wszystkie dane osobowe uzyskane od Użytkownika podczas rozmów telefonicznych będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 • Możemy otrzymywać dodatkowe informacje o Użytkowniku w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, takie jak informacje o wykrywaniu oszustw i ostrzeżenia od zewnętrznych dostawców usług i/lub partnerów dotyczące naszych działań w zakresie zapobiegania nadużyciom.

 

3. W jakim celu zbieramy dane?

Ogólnie rzecz biorąc wykorzystujemy dane osobowe w celu świadczenia wymaganych usług, udzielania pomocy klientom, zgłaszania ważnych zmian na naszej stronie internetowej oraz proponowania treści i reklam, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla Użytkownika. W szczególności:

Dlaczego?

A. Dla tworzenia i utrzymania stosunku umownego ustanowionego w celu świadczenia wymaganej usługi na wszystkich jej etapach i poprzez uzupełnienia i wprowadzanie zmian lub działanie na wniosek Użytkownika w odniesieniu do środków przedumownych (np. w odpowiedzi na wątpliwości i obawy Użytkownika;). Informacje dotyczące świadczonych przez nas usług i/lub udzielania wyjaśnień lub pomocy mogą być przesyłane pocztą elektroniczną, przekazywane telefonicznie lub w inny podobny sposób.

Na jakiej podstawie prawnej?

W oparciu o realizację umowy lub postanowień wynikających z umowy (tj. świadczenie wymaganych usług i/lub udzielanie Użytkownikowi wyjaśnień lub pomocy)

 

Dlaczego?

B. Nie dotyczy 

 

Dlaczego?

C. Aby przestrzegać wymogów prawnych, regulacyjnych oraz zgodności oraz odpowiadać na wnioski prowadzących dochodzenie organów rządowych lub organów ścigania.

Na jakiej podstawie prawnej?

W celu przestrzegania prawa (tj. udostępniania danych osobowych organom regulacyjnym)

 

Dlaczego?

D. W celu przeprowadzenia zbiorczej analizy statystycznej anonimowych grup po to, aby sprawdzić w jaki sposób wykorzystywane są nasze usługi i nasza strona internetowa oraz zweryfikować wydajność naszej firmy. 

Na jakiej podstawie prawnej?

W oparciu o realizację naszych uzasadnionych interesów (tj. poprawy naszej strony internetowej, jej funkcjonalności i naszych usług)

 

Dlaczego?

E. Nie dotyczy 

 

Dlaczego?

F. Nie dotyczy

 

Dlaczego?

G. Nie dotyczy 

 

Dlaczego?

H. Aby utrzymać bezpieczeństwo naszej strony internetowej i systemów oraz zapobiegać i wykrywać incydenty związane z bezpieczeństwem, a także inne przestępstwa.

Na jakiej podstawie prawnej?

W oparciu o realizację naszych uzasadnionych interesów (tj. zapewnienie bezpieczeństwa naszej stronie internetowej)

 

Dlaczego?

I. W celu sprawdzenia zgodności z warunkami naszej umowy oraz w celu ustalenia, egzekwowania lub obrony roszczeń w sądzie.

Na jakiej podstawie prawnej?

W oparciu o realizację uzasadnionych interesów (tj. zgodnie z warunkami niniejszej umowy w celu ochrony naszych praw w przypadku sporów lub roszczeń)

 

Dlaczego?

J. Aby dostosowywać i personalizować reklamy i wiadomości marketingowe online w oparciu o informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i związane z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej, usług oraz innych stron (dokładniejsze informacje znajdują się w punkcie dotyczącym plików cookie niniejszej Polityki Prywatności).

Na jakiej podstawie prawnej?

W oparciu o wyrażenie przez Użytkownika zgody (tj. poprzez baner cookies lub ustawienia przeglądarki)

 

Dlaczego?

K. Możemy  monitorować połączenia wychodzące i przychodzące do naszego Centrum pomocy (jeśli jest ono dostępne) w celu kontroli jakości, analizy i szkolenia personelu, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.

Na jakiej podstawie prawnej?

W oparciu o realizację naszych uzasadnionych interesów (tj. w celu usprawnienia usług świadczonych przez nasze Centrum Pomocy)

 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie, przeprowadzamy kontrolę w celu upewnienia się, że nasz interes w zakresie wykorzystania danych jest uzasadniony i że podstawowe prawa Użytkownika do prywatności nie są nadrzędne wobec naszych uzasadnionych interesów („ocena porównawcza”). Więcej informacji na temat analizy porównawczej można uzyskać, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem [email protected].

 

4. Kto ma dostęp, otrzymuje i wykorzystuje dane i gdzie może to wszystko zrobić?

4.1. Kategorie odbiorców danych

Udostępniamy dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności następującym odbiorcom:

 • naszym pracownikom i/lub upoważnionym współpracownikom, którzy świadczą pomoc i usługi doradcze w zakresie administracji, produktu, doradztwa prawnego, obsługi klienta (jeśli jest dostępna) i systemów informatycznych, a także personelowi odpowiedzialnemu za utrzymanie naszej sieci oraz sprzętu i oprogramowania; liniom lotniczym, hotelom, wypożyczalniom samochodów, firmom ubezpieczeniowym, organizatorom wycieczek oraz innym podmiotom, którym konieczne jest przekazanie danych osobowych w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika i/lub Klienta. Podmioty te będą działać jako niezależni administratorzy danych. Należy pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach linie lotnicze są zobowiązane do udostępnienia danych pasażerów lotu służbom celnym i granicznym. Z uwagi na to w niektórych przypadkach możemy przekazywać zgromadzone dane osobowe pasażerów widniejących w rezerwacji właściwym organom krajów, które są częścią trasy podróży Klienta, jeśli wymaga tego lokalne prawo;

 • Naszym zewnętrznym dostawcom usług (w tym innym podmiotom należącym do grupy lastminute.com), którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu i pod naszym nadzorem w celach wskazanych powyżej, działając jako administratorzy danych. Są to na przykład usługodawcy, którzy świadczą Spółce usługi informatyczne, hostingowe, analityczne i administracyjne oraz centra telefoniczne, centra pomocy itp.;

 • Platformom społecznościowym, z którymi prowadzimy współpracę handlową na wyraźny wniosek Użytkownika (na przykład podczas udostępniania informacji generowanych przez naszą stronę na takich platformach), podczas pobierania naszej aplikacji poprzez wyrażenie za pośrednictwem naszej Polityki prywatności lub platform społecznościowych zgody na udostępnianie przez nas takim partnerom informacji dotyczących działalności online, nawet jeśli Użytkownik nie uzyskał dostępu do platformy mediów społecznościowych lub gdy tacy partnerzy handlowi, którzy zapewniają nam możliwość funkcjonowania, wymagają od nas zgodnie z uzyskanym przez nich prawem specyfikacji na urządzeniu, na którym aplikacja została zainstalowana.  Udostępniane informacje podlegają Polityce prywatności mediów społecznościowych. Właściwym organom, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy.

 • właściwym organom oraz organom trzecim odpowiedzialnym za stosowanie przepisów prawa, jeżeli jest to niezbędne do egzekwowania naszych warunków użytkowania oraz konieczne do ochrony i obrony naszych praw lub naszej własności lub też praw i własności osób trzecich;

 • osobom trzecim, otrzymującym dane (np. konsultantom biznesowym, specjalistom w świadczeniu usług due diligence w sprawach podatkowych („due diligence” lub którzy oceniają wartość i możliwości działania), gdy zajdzie taka konieczność w związku ze sprzedażą naszej firmy lub jej aktywów (ewentualnie gdy dane zostaną przekazane naszym konsultantom i konsultantom potencjalnego nabywcy oraz przekazane nowym właścicielom).

 

Pełna lista podmiotów, którym mogą być przekazywane dane osobowe, jest dostępna w naszej siedzibie. Można też o nią poprosić, wysyłając wiadomość mailową na adres [email protected].

4.2. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywać się będzie w siedzibie administratora danych (patrz punkt 1), na serwerach grupy lastminute.com oraz w biurach innych podmiotów, którym dane mogą być przekazywane w celu świadczenia wnioskowanych usług na rzecz administratora danych.

Jako międzynarodowe biuro podróży przekazujemy też dane osobowe:

 • Krajom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), takim jak Szwajcaria, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z „decyzjami o odpowiednim stopniu ochrony” wydanymi przez Komisję Europejską i które uznają ochronę oferowaną przez inne kraje za właściwą.

 • Krajom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w których przepisy o ochronie danych nie zapewniają  ochrony danych na tym samym poziomie co przepisy w EOG. Dzieje się tak w przypadku, gdy:

  • przekazujemy dane niezależnym administratorom danych, którzy mogą przetwarzać dane poza EOG w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika;

  • przekazujemy dane naszym usługodawcom, którzy działają w naszym imieniu jako administratorzy danych w krajach znajdujących się poza EOG, i. Kiedy takie przekazywanie danych ma miejsce, zapewniamy, że odbywa się to zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i podlega standardowym klauzulom umownym zatwierdzonym przez Komisję Europejską w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony osobom, których te dane dotyczą. Nasi dostawcy, którzy działają jako administratorzy danych, mogą być zaangażowani w działania takie jak realizacja wniosków, świadczenie usług reklamowych i marketingowych w naszym imieniu oraz świadczenie usług pomocy za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub centrów telefonicznych.

Jeśli jako Użytkownik chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące środków bezpieczeństwa danych, możesz się z nami skontaktować , pisząc na adres [email protected]

 

5. Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów i przeprowadzenia działań opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub do innych zadań wskazanych Użytkownikowi, bądź tak długo, jak zezwala na to obowiązujące prawo. Więcej informacji na temat czasu przechowywania danych możesz znaleźć tutaj:

 

Dokument

E-mail z Centrum Pomocy w tym wnioski/skargi użytkowników zgłoszone pocztą elektroniczną

Okres przechowywania danych

10 lat

Czas rozpoczęcia

Od daty wysłania wiadomości e-mail

 

Dokument

Powiadomienia lub skargi

Okres przechowywania danych

10 lat

 

DANE ZEBRANE PRZEZ TAGOWANIE

Dokument

Techniczne pliki cookies

Okres przechowywania danych

Maksymalnie 3 lata

Czas rozpoczęcia

Od momentu nawigacji na naszej stronie internetowej

 

Dokument

Nietechniczne pliki cookies

Okres przechowywania danych

Maksymalnie 1 rok

Czas rozpoczęcia

Od dnia wyrażenia zgody przez osobę zainteresowaną

 

6. Jakie są prawa do ochrony danych i w jaki sposób można z nich korzystać?

Możesz skorzystać z praw gwarantowanych przez rozporządzenie UE 2016/679 (art. 15-22), w tym z prawa do:

Nazwa uprawnienia

Prawo dostępu do danych

Treść

Masz prawo otrzymać potwierdzenie istnienia danych osobowych, uzyskać dostęp do ich treści i oraz ich kopię.

 

Nazwa uprawnienia

Prawo do sprostowania danych

Treść

Masz prawo do aktualizacji, uzupełnienia i/lub sprostowania danych osobowych.

 

Nazwa uprawnienia

Masz prawo do usunięcia danych/prawo do bycia zapomnianym i prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Treść

Masz prawo zażądać usunięcia lub ograniczenia danych, które były przetwarzane z naruszeniem prawa, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, do jakich zostały one zebrane lub przetworzone; jeśli dane osobowe zostały upublicznione, Użytkownik ma również prawo zażądać usunięcia danych osobowych i podjęcia uzasadnionych działań, w tym działań o charakterze technicznym w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe o żądaniu usunięcia linków, kopii danych osobowych i zrezygnowania z możliwości powielania tych danych.

 

Nazwa uprawnienia

Prawo do przenoszenia danych

Treść

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Ciebie dotyczą i które zostały przekazane Spółce w celu realizacji umowy lub po wyrażeniu Twojej zgody. Możesz też przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych.

 

Nazwa uprawnienia

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Treść

W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, ten ostatni zawsze ma możliwość cofnięcia swojej zezwolenia. Niemniej jednak Spółka może mieć inne podstawy prawne do przetwarzania wyżej wymienionych danych w innych celach.

 

Nazwa uprawnienia

Prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie

Treść

Masz prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w określonych okolicznościach (w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie danych nie jest konieczne do spełnienia wymogów umownych lub prawnych lub gdy Spółka wykorzystuje takie dane na potrzeby marketingu bezpośredniego).

 

Nazwa uprawnienia

Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu

Treść

Zawsze możesz zażądać przeprowadzenia procesu decyzyjnego ręcznie, wyrazić swoją opinię lub zakwestionować decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli takie decyzje wywołują skutki prawne lub inne podobne skutki.

 

Możesz skorzystać z tych praw w dowolnym momencie w następujący sposób:

 • Wysyłając e-maila na adres [email protected].

 • W przypadku ukierunkowanych reklam online i wycofania zgody, prosimy o zapoznanie się z sekcją Cookies niniejszej Polityki Prywatności.  

 

W przypadku korzystania z powyższych praw wynikających z RODO, zastosujemy się do wniosku Użytkownika, mając na uwadze dane osobowe posiadane przez wszystkie firmy należące do grupy lastminute.com.

 

W niektórych przypadkach prawa związane z danymi osobowymi mogą być ograniczone. Na przykład w przypadku, gdy spełnienie Twojego wniosku ujawni dane osobowe innej osoby lub jeśli istnieją wymogi prawne lub istotne uzasadnione powody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, o usunięcie których zostaliśmy poproszeni.

Możesz również skorzystać z prawa do złożenia skargi, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały niewłaściwie przetworzone. Zachęcamy Użytkownika do skontaktowania się z nami w pierwszej kolejności, jednak w zakresie, w jakim prawo to dotyczy jego sprawy, może on wnieść skargę bezpośrednio do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych.

 

7. Dane kontaktowe administratora danych

Dane kontaktowe administratora danych, o którym mowa powyżej:

Blue SAS, spółka prawa francuskiego, z siedzibą pod adresem 75, boulevard Haussmann - 75008 Paryż, Francja (o numerze w Rejestrze Handlowym 490 641 354 )

 

8. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod następującymi adresami:

[email protected] 

75, boulevard Haussmann - 75008 Paryż, Francja

 

9. Informacje dotyczące plików cookies

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookies.

 

10. Informacja o poufności na Facebooku

10.1. Niestandardowa grupa odbiorców na Facebooku – Pixel na Facebooku

Korzystamy z funkcji remarketingu, czyli tworzenia grup „niestandardowych odbiorców” z firmą Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 lub, jeśli Użytkownik mieszka w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Ta funkcja pozwala nam pokazać Użytkownikom, którzy odwiedzają naszą stronę internetową po wejściu na Facebooka reklamy dopasowane do ich zainteresowań („Reklamy na Facebooku”) i przeanalizować te reklamy na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, aby zoptymalizować kolejne treści reklamowe. Dzięki temu możemy proponować bardziej trafne reklamy.

W tym celu wykorzystujemy na naszej stronie internetowej tzw. pixel na Facebooku.

Gdy Użytkownik odwiedza naszą stronę internetową i wykonuje jakieś działanie, piksel na Facebooku aktywuje i zgłasza to działanie. W ten sposób jesteśmy informowani, gdy Użytkownik podejmuje działanie po obejrzeniu naszej reklamy na Facebooku. Będziemy również mogli ponownie dotrzeć do tego samego Użytkownika za pomocą niestandardowej grupy odbiorców. Te piksele pozwalają następnie śledzić zachowanie Użytkownika po przekierowaniu na naszą stronę internetową poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. W ten sposób jesteśmy informowani, gdy Użytkownik podejmuje działanie po obejrzeniu naszej reklamy na Facebooku. Będziemy również mogli ponownie dotrzeć do tego samego Użytkownika za pomocą niestandardowej grupy odbiorców.

Te operacje pozwalają nam mierzyć skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych. Gromadzone w ten sposób dane są anonimowe i nie pozwalają nam na zapoznanie się z danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, dlatego informujemy naszych Użytkowników o zaistniałej sytuacji, opierając się na uzyskanych informacjach. Facebook może powiązać te informacje z kontem Użytkownika na Facebooku, a także wykorzystać je do realizacji własnych działań promocyjnych zgodnie z polityką danych Facebooka  https://en-us.facebook.com/policy.php. Dzięki tym danym możesz korzystać z Facebooka oraz z usług jego grup partnerskich na Facebooku oraz poza nim. W tym celu Użytkownik może również przechowywać pliki cookie na swoim komputerze.

10.2. SDK Facebooka

W naszej aplikacji korzystamy z Software Development Kit (SDK) Facebooka. SDK Facebooka jest dostarczany i obsługiwany przez Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA lub, jeśli Użytkownik mieszka w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Dzięki tej integracji możemy połączyć różne usługi Facebooka z naszą aplikacją (np. Facebook Analytics, Reklamy na Facebooku, Dostęp do Facebooka przez SDK, Facebook Account Kit, Udostępnianie treści na Facebooku, Facebook Graph API oraz Zdarzenia w aplikacji Facebooka).

Konkretnie połączyliśmy następujące usługi Facebook SDK z naszą aplikacją:

Logowanie za pomocą Facebooka: aby umożliwić Użytkownikowi rejestrację lub logowanie za pośrednictwem jego konta na Facebooku

Zdarzenia w aplikacji Facebooka: aby zrozumieć działania osób w naszej aplikacji i mierzyć skuteczność reklam w aplikacji mobilnej Użytkownika. Korzystamy z tej usługi w celu oceny zakresu naszych kampanii reklamowych i korzystania z SDK Facebooka. Facebook dostarcza nam jedynie zbiorczej analizy zachowań użytkowników korzystających z naszej aplikacji.

Ponadto, ponieważ nasza aplikacja jest połączona z usługami Facebook SDK, musimy przestrzegać polityki Facebooka, która wymaga od nas udostępniania następujących danych Użytkownika Facebookowi podczas pobierania aplikacji, nawet jeśli Użytkownik nie zalogował się na platformie społecznościowej:

 • anonimowe identyfikatory online;

 • informacje potwierdzające faktyczne pobranie naszej aplikacji;

 • rodzaj urządzenia użytego do pobrania aplikacji;

 • nazwa modelu urządzenia;

 • obszar geograficzny;

 • strefa czasowa;

 • dostawca usług internetowych;

 • wielkość i rozdzielczość ekranu urządzenia;

 • procesor CPU core urządzenia;

 • pamięć zewnętrzna urządzenia w Gb;

 • wolne miejsce w zewnętrznej pamięci urządzenia w Gb;

 • strefa czasowa urządzenia

Pobierając naszą aplikację, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przekazywanie danych Facebookowi w sposób opisany powyżej.

Możesz znaleźć więcej informacji na temat Facebook SDK dla iOS tutaj:https://developers.facebook.com/docs/ios dla Androida patrz tutaj: https://developers.facebook.com/docs/android.

Możesz w dowolnym momencie sprawdzić i zmienić status swojego połączenia z Facebookiem oraz powiązane uprawnienia dostępu do naszych aplikacji w ustawieniach swojego profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/settings?tab=applications). Jeśli chcesz usunąć powiązanie między Facebookiem a naszą aplikacją, zaloguj się na Facebooku i wprowadź niezbędne zmiany w ustawieniach swojego profilu.

 

11. Aktualizacja i poprzednie wersje niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnej chwili zgodnie z niniejszym ustępem. Jeśli wprowadzimy zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, opublikujemy zmienioną Politykę Prywatności na naszej stronie internetowej i wprowadzimy datę „ostatniej aktualizacji” na początku niniejszej Polityki Prywatności.

Poprzednie wersje niniejszej Polityki Prywatności są dostępne tutaj.

Subskrybuj za darmo, aby otrzymywać najnowsze aktualizacje dotyczące podróży.
Kliknij przycisk Zezwalaj, gdy zostanie wyświetlony monit dotyczący powiadomień.